Το Level 3: Jungle Kings – Masters τοποθετείται ως ένα επίπεδο περίπου πριν το Α1 και απευθύνεται σε μαθητές που θα ολοκληρώσουν την Senior – A class.

Βασική επιδίωξη του επιπέδου είναι να διαπιστωθεί ότι ένα παιδί έχει φτάσει σε ένα αναγνωρισμένο, τυποποιημένο επίπεδο Αγγλικών.

Όπως και στα Level 1: Jungle Kings – Cubs) και Level 2: Jungle Kings – Hunters, το Level 3: Jungle Kings – Masters αποτελεί μία πολύ φιλική προς τους μαθητές/μαθήτριες εξέταση, έχοντας ως στόχο να ενθαρρύνει την περαιτέρω εκμάθηση γλωσσών παρέχοντας μια εξέταση που είναι παρακινητική και διασκεδαστική.

Στο συγκεκριμένο επίπεδο προστίθεται, πλέον, και η αξιολόγηση του προφορικού λόγου.

Και εδώ η βάση είναι το 50% ενώ ο τελικός βαθμός προκύπτει κατόπιν συμψηφισμού όλων των ενοτήτων της εξέτασης.

Βασικά Χαρακτηριστικά

  • Επίπεδο: Senior A
  • Tρόπος Εξέτασης: Γραπτός
  • Εξεταζόμενα μέρη: Listening, Grammar, Vocabulary, Reading, Writing και Speaking
  • Διάρκεια Εξέτασης: 75 λεπτά

 

Μορφή Εξέτασης

Εξεταστέα ύλη

Vocabulary Grammar
Alphabet
Colours
Numbers
Clothes
 Animals
 Furniture
 Greetings
Days
Months
Seasons
✔ Basic sports items
Directions
Time
Environment
Food
House rooms
School items
House items
 Jobs
 Vehicles
 Family
Face & Body parts
Basic verbs
Weather
Buildings
Adjectives
Basic conversation

 To be
A/An – The
Countable – Uncountable
Nouns
Can / Must / Have to
Prepositions of place
Past simple + basic irregulars
Comparative – Superlative
Present continuous
Present simple
Quantifiers
Have got
Imperative / Let’s / Don’t
Prepositions of time
Future simple / Be going to
Subject / Object pronouns

Sample Test

Level 3: Jungle Kings – Masters_LGVRW

Level 3: Jungle Kings – Masters _KEY

Level 3: Jungle Kings – Masters _Speaking

Level 3: Jungle Kings – Masters _Listening Transcript

Level 3: Jungle Kings – Masters _Listening

JUNGLE KINGS

LEVEL 1  |   LEVEL 2    |   LEVEL 3

YOUNG LEARNERS A1 – A2

Pixel Woods (A1)  |  Pixel World (A2)